Учебные издания

Доля В. М. Програмування, введення та відпрацювання управляючих програм для верстатів з ЧПУ та РТК : навч. посіб. / В. М. Доля. − Харків : НТУ «ХПІ», 2004. − 169 с.

У посібнику викладені правила кодування інформації та програмування управляючих програм для роботизованих технологічних комплексів мод. 16К20Ф3Р132, мод. 16К20Ф3Р232, а також верстатів з ЧПУ мод. ТПК-125ВН2. Розглянуті особливості призначення режимів різання при токарній обробці деталей типу тіл обертання на верстатах з ЧПУ. Подані приклади розробки та програмування управляючих програм. Розглянуто порядок введення управляючих програм до пам’яті ПЧПУ та відпрацювання цих програм в автоматичному режимі. Наведені основні технічні характеристики та призначення роботизованих технологічних комплексів та верстатів з ЧПУ. Призначений для студентів спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування» усіх форм навчання, а також програмістів та операторів верстатів з ЧПУ та РТК машинобудівних підприємств.

Просмотреть, открыть, скачать

URI (Унифицированный идентификатор ресурса)

URI (Унифицированный идентификатор ресурса)

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5820

 .

Доля В. М. Діагностика та контроль процесів металообробки : конспект лекцій з курсу «Діагностика процесу металообробки» для студ. спец. 7.090202 «Технологія машинобудування» / В. М. Доля. – Харків : НТУ «ХПІ», 2008. – 55 с.

Розглянуто питання діагностування процесів металообробки: основні задачі, мета, методи та елементи діагностування. Представлено технічні засоби контролю стану різального інструмента та деталі, що обробляється; наведено опис роботи систем діагностики та контролю.

Просмотреть, открыть, скачать

URI (Унифицированный идентификатор ресурса)

URI (Унифицированный идентификатор ресурса)

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5819

 .

Доля В. М. Технологія обробки типових деталей : конспект лекцій для студ. спец. 7.090.202 «Технологія машинобудування» усіх форм навч. / В. М. Доля. – Харків : НТУ «ХПІ», 2003. – 64 с.

У конспекті лекцій розглянуті питання обробки типових деталей – валів та корпусів в умовах одиничного, серійного та масового типів виробництв. Подані методи обробки типових поверхонь деталей. Надані типові технологічні процеси виготовлення типових деталей.

Просмотреть, открыть, скачать

URI (Унифицированный идентификатор ресурса)

URI (Унифицированный идентификатор ресурса)

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5821

.

Технологія обробки деталей машин : конспект лекцій для студ. спец. 7.05050201 «Технології машинобудування» усіх форм навч. / уклад. В. М. Доля, О. В. Доля. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 112 с.

У конспекті лекцій розглянуті питання обробки типових деталей – валів та корпусів в умовах одиничного, серійного та масового типів виробництв. Подані методи обробки типових поверхонь деталей. Надані типові технологічні процеси виготовлення деталей машин. Призначено для студентів спеціальності 7.05050201 «Технології машинобудування» усіх форм навчання.

Просмотреть, открыть, скачать

URI (Унифицированный идентификатор ресурса)

URI (Унифицированный идентификатор ресурса)

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/14307

.

Програмування верстата з ЧПУ : метод. вказ. до викон. розділу дипломного проекту бакалавра для студ. спец. 7.05050201 «Технології машинобудування», 7.05050302 «Інструментальне виробництво» / уклад. В. М. Доля. – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – 65 с.

Метою видання є надання студентам необхідних початкових знань у галузі програмування управляючих програм, порядку розробки управляючої програми для верстата моделі 16К20Т1 з системою числового програмного управління «Електроніка НЦ-31». Методичні вказівки призначені для допомоги студентам у підготовці та розробці розділу дипломного проекту бакалавра, а також дипломного проекту спеціаліста.

Просмотреть, открыть, скачать

URI (Унифицированный идентификатор ресурса)

URI (Унифицированный идентификатор ресурса)

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3119

.

Зразок оформлення пояснювальної записки третього розділу дипломного проекту на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр інженерної механіки. Призначено для студентів спеціальностей 7.05050201 «Технологія машинобудування», 7.05050302 «Інструментальне виробництво», які з поважних причин не можуть відвідувати аудиторні заняття. Розроблено за  методичними вказівками  «Програмування верстата з ЧПУ».

Бланк титульних сторінок дипломного проекту. Призначено для внутрішнього використання зазначеного вищого навчального закладу.

СТАНДАРТИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(Призначено для студентів  зазначеного навчального закладу)

НОРМОКОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Порядок організації та проведення

СТВУЗ-ХПI-1.03-2007

ДИПЛОМНІ ПРОЕКТИ ТА ДИПЛОМНІ РОБОТИ

Загальні вимоги до виконання

СТВУЗ-ХПI-2.01-2007

ТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ У СФЕРІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Загальні вимоги до виконання

СТВУЗ-ХПI-3.01-2010

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Общие требования к выполнению

СТВУЗ-ХПИ-3.08-2007

Бланки технологического процесса можно скачать здесь:

Маршрутная карта ГОСТ 3.1118-82 Форма 1

МК1

Маршрутная карта ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б

МК2

Операционная карта ГОСТ 3.1418-82 Форма 3

ОК1

Операционная карта ГОСТ 3.1418-82 Форма 2а

ОК2

Карта эскизов

КЭ

Бланки технологического процесса по ГОСТ 3.1404-74.

К использованию не рекомендовано (Приводится как пример).

Бланк ГОСТ 3.1404-74

.

.

Токарная обработка деталей

 Відкритий дистанційний курс  Програмування верстата з числовим програмним управлінням моделі 16К20Т1

Курс призначено для самостійного вивчення основ програмування та освоєння порядку розробки управляючих програм  для  верстата з ЧПУ моделі 16К20Т1, допомоги студентам у підготовці та розробці розділу дипломного проекту бакалавра, а також дипломного проекту спеціаліста.

У першому розділі курсу викладені загальні правила кодування інформації управляючих програм згідно з кодом ISO-7 bit; подані значення управляючих символів та знаків, значення підготовчих функцій та технологічних команд за ГОСТ 20999-83. Детально викладені особливості програмування токарного верстата мод. 16К20Т1 з ПЧПУ “Електроніка НЦ-31”.

Розглянуто приклад програмування управляючої програми. Наведені технічні характеристики та призначення верстата мод. 16К20Т1 з ПЧПУ “Електроніка НЦ-31”.

У другому розділі розглянуто порядок поетапної розробки управляючої програми для верстата мод. 16К20Т1 — від аналізу креслення деталі, яку необхідно обробити на верстаті, до розрахунку розмірів заготовки та проміжних розмірів, розрахунку режимів різання, побудови траєкторії переміщення різального інструмента та нормування операції. Наведена управляюча програма.

Курс може бути корисними для студентів усіх форм навчання машинобудівних спеціальностей та програмістів верстатів з ЧПУ.

 Электронный конспект лекций

 Основы теории резания материалов

001

Доля В. Н. Основы теории резания материалов. В конспекте лекций освещены основные процессы, которые имеют место при обработке резанием материалов: кинематика процессов обработки, геометрические параметры лезвий инструментов и срезаемого слоя, стружкообразование, контактные явления на поверхностях инструмента, тепловые процессы, изнашивание инструментов, формирование обработанной поверхности заданного качества.

Доля В. Н. Основы теории резания материалов : конспект лекций / В. Н. Доля, О. В. Доля. – Харьков : Изд-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2016. – 160 с. – На рус. яз

В конспекте лекций освещены основные процессы, которые имеют место при обработке резанием материалов: кинематика процессов обработки, геометрические параметры лезвий инструментов и срезаемого слоя, стружкообразование, контактные явления на поверхностях инструмента, тепловые процессы, изнашивание инструментов, формирование обработанной поверхности заданного качества. Предназначено для студентов специальности 131 «Прикладная механика».

Просмотреть, открыть, скачать

URI (Унифицированный идентификатор ресурса)

URI (Унифицированный идентификатор ресурса)

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24214

Журнал лабораторных работ по курсу «Теория резания».  Призначено для внутрішнього використання зазначеного вищого навчального закладу.

Зубкова Н. В. Підготовка фахівців спеціалізації «Інструментальне виробництво» в НТУ «ХПІ» / Н. В. Зубкова, В. М. Доля // Сучасні технології в машинобудуванні = Modern technologies in mechanical engineering : зб. наук. пр. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – Вип. 11. – С. 281-285.

У статті представлено обґрунтування необхідності підготовки конкурентоспроможних фахівців спеціалізації «Інструментальне виробництво» у зв’язку з впровадженням кредитно-трансферної технології організації навчального процесу і розвитку інноваційно-технологічних кластерів у Харківському регіоні.
The paper presents the rationale for the training of competitive specialists specialization «Tool production» in connection with the introduction of the credit — transfer of technology of the educational process and the development of innovation — technological clusters in the Kharkov region.

Просмотреть, открыть, скачать

URI (Унифицированный идентификатор ресурса)

URI (Унифицированный идентификатор ресурса)

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24126

ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ з дисциплін: «Технологія обробки деталей машин», «Технологія обробки типових деталей»

 Редуктор Призначено для внутрішнього використання зазначеного вищого навчального закладу. Рекомендовано для студентів дистанційної та заочної форм навчання.

.

 

ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ з дисципліни: «Діагностика та контроль технологічних процесів»

  002Призначено для внутрішнього використання зазначеного вищого навчального закладу. Рекомендовано для студентів дистанційної та заочної форм навчання.

.

.

 

Реклама